Statut „Fundacji Polski Dom Mediów”

§1

 1. „Fundacja Polski Dom Mediów”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona
  przez fundatorów: Romana Gembarzewskiego i Mariusza Kujaszewskiego, zwanych
  dalej „Fundatorami”, oświadczeniem o ustanowieniu Fundacji, spisanym w dniu
  18 marca 2021 roku przed notariuszem Mileną Kustra w Warszawie za rep. A nr 1393/202.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz niniejszego Statutu.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
 2. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 5. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy na języki obce, w szczególności tłumaczeniem na język angielski, w brzmieniu: „Polish Media House Foundation”.

5a.  Fundacja posługuje się indywidualnym znakiem graficznym (logo). Wzór logo Fundacji określa załącznik do Statutu.

 1. Ministrem właściwym dla Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

§3

 1. Fundacja może tworzyć wyspecjalizowane zespoły eksperckie i doradcze (w tym zespół prawny, mogący używać nazwy „Kancelaria”), a także przystępować do spółek.
 2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
  w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności.
 4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, zaś cały osiągnięty dochód zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych.
 6. W całej swojej działalności Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

§4

Celami fundacji są w szczególności:

 1. Wspieranie rozwoju niezależnej prasy (w tym między innymi: gazet i czasopism, radia, telewizji i mediów internetowych);
 2. Integracja środowisk polskich nadawców i wydawców niezależnej prasy lokalnej;
 3. Podnoszenie poziomu merytorycznego polskiej prasy;
 4. Działalność na rzecz kooperacji i podejmowanie inicjatyw, mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej wydawców polskiej niezależnej prasy;
 5. Wspieranie prasy oraz dziennikarzy w zakresie wypełniania ich podstawowych funkcji: informacyjnej, praktyczno-użytecznej, psychospołecznej, integracyjnej, kontrolnej, opiniotwórczej, kulturalnej, promowania inicjatyw lokalnych, reklamowo- ogłoszeniowej, rozrywkowej;
 6. Pomoc redakcjom oraz wydawcom i nadawcom w rozwoju bazy technicznej, kolportażu, promocji prasy oraz innych środków i mediów komunikacji społeczności lokalnej, regionalnej i ogólnokrajowej;
 7. Promowanie zachowań zgodnych z etyką dziennikarską;
 8. Propagowanie europejskich standardów przestrzegania praw człowieka;
 9. Działania na rzecz poprawy jakości prawa stanowionego, zarówno na poziomie krajowym, jak i samorządowym, w tym podejmowanie stosownych interwencji oraz opiniowanie i konsultowanie właściwych aktów prawnych;
 10. Upowszechnianie dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 11. Wspieranie rozwoju świadomości ekologicznej i związanej z ochroną środowiska
  w kraju i za granicą;
 12. Działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, w tym między innymi inicjowanie współpracy różnych środowisk w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, przestrzegania bezpieczeństwa i zapobiegania zagrożeniom oraz przestrzegania i promowania zasady zrównoważonego rozwoju;
 13. Wspieranie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego;
 14. Aktywizacja społeczna i wsparcie osób wykluczonych, w tym osób niepełnosprawnych;
 15. Propagowanie idei i standardów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym szczególnie działania mające na celu wdrożenie dostępności do wszystkich instytucji publicznych oraz instytucji prasowych;
 16. Ochrona interesów prawnych niezależnej prasy lokalnej, w tym podejmowanie inicjatyw i działań w zakresie regulacji prawnych dotyczących mediów i kultury;
 17. Ochrona interesów prawnych osób, których dobra osobiste zostały naruszone nierzetelnymi publikacjami prasowymi.

§5

 1. Fundacja realizuje swojej cele statutowe w szczególności poprzez:
  1. Opracowywanie i wydawanie książek, gazet, czasopism, nagrań, programów komputerowych;
  2. Organizowanie porad prawnych i zastępstwa procesowego dla niezależnej prasy, udział w rozprawach sądowych, w szczególności rozprawach o ochronę dóbr osobistych naruszonych publikacjami prasowymi, popularyzowanie wiedzy prawnej na ten temat;
  3. Prowadzenie przy udziale prawników współpracujących z Fundacją działalności związanej z doradztwem prawnym, zastępstwem procesowym, przedstawianiem poglądu istotnego dla sprawy, wstępowaniem w charakterze przedstawiciela społecznego, w sprawach objętych działalnością statutową Fundacji m.in. „amicus curiae brief”, udziałem w rozprawach sądowych, w szczególności rozprawach o ochronę dóbr osobistych osób fizycznych jak i prawnych naruszonych publikacjami prasowymi,
  4. Działalność związaną z doradztwem w zakresie: informatyki, technologii komputerowych, portali internetowych, dostępności, a także w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, organizacji i zarządzania instytucjami prasowymi;
  5. Organizację festiwali, przeglądów i konkursów, targów, wystaw, konferencji i kongresów;
  6. Organizację szkoleń i kursów, w tym w zakresie prawnym;
  7. Prowadzenie pozaszkolnej edukacji w zakresie: sportu, rekreacji, edukacji artystycznej, literackiej;
  8. Prowadzenie i ochronę ośrodków kultury, bibliotek, muzeów;
  9. Prowadzenie, finansowanie i wspieranie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
  10. Współpracę z przedstawicielami administracji państwowej oraz innymi organizacjami o celach zbieżnych z celami Fundacji;
  11. Współpracę z samorządami i instytucjami centralnymi, szczególnie w zakresie edukacji, zwalczania patologii społecznych, promocji tradycji i kultury, ochrony środowiska oraz członkostwem Polski w Unii Europejskiej;
  12. Realizację projektów finansowanych bądź współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków krajowych, europejskich oraz pochodzących z innych źródeł;
  13. Bieżący monitoring przepisów prawa, udział w konsultacjach publicznych oraz inne interwencje mające na celu poprawę jakości prawa stanowionego.
 2. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.

§6

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatorów w kwocie 2000 złotych (dwa tysiące złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte bądź pozyskane przez Fundację w toku jej działania.
 2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
  1. funduszu założycielskiego;
  2. darowizn, spadków, dotacji i subwencji;
  3. uzyskanych dochodów z majątku fundacji;
  4. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
  5. prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej;
  6. środków pozyskanych w ramach realizacji projektów finansowanych bądź współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków krajowych, europejskich oraz pochodzących z innych źródeł;
  7. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  8. innych źródeł.
 3. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
  1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji
   w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”;
  2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji;
  4. zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.
 4. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 • 7
 1. Organami Fundacji są:
  1. Zarząd
  2. Rada Fundacji
  3. Fundatorzy
 2. Do wyłącznej kompetencji Fundatorów należy:
  1. zmiana Statutu Fundacji;
  2. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;
  3. decyzja w zakresie połączenia Fundacji z inną fundacją;
  4. likwidacja Fundacji;
  5. decyzja w zakresie przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.
 3. W przypadku, gdy Fundator nie może wykonywać praw przewidzianych niniejszym Statutem, prawa te wykonywać będzie osoba posiadająca pisemne upoważnienie do zastępowania Fundatora.
 4. Organy Fundacji podejmują rozstrzygnięcia w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego danego organu.
 5. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania do uchwały Fundatorów, dla której ważności wymagana jest jednomyślność.
 6. Fundator może złożyć Radzie Fundacji swoją rezygnację z Fundatora Fundacji,  jak też za pisemną zgodą pozostałych Fundatorów dokonać zmiany swojej osoby na nowego Fundatora.  

§8

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków, w tym z Prezesa Zarządu, powoływanych na czas nieoznaczony.
 2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 4. Na pierwszego Prezesa Zarządu powołuje się Fundatora Romana Gembarzewskiego.

§9

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1)   uchwalanie regulaminów;

2)   sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, w tym określanie zasad gospodarki finansowej Fundacji oraz uchwalanie rocznych bądź wieloletnich planów finansowych,

3)   ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;

4)   podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów Fundacji;

5)   przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i dotacji;

6)   kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

7)   dbanie o realizację celów statutowych Fundacji.

 1. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach. O posiedzeniu Zarządu zawiadamia się wszystkich jego członków. Dopuszcza się organizację posiedzenia Zarządu z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Uchwały Zarządu mogą zapadać także w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji, a także tworzyć wyspecjalizowane zespoły eksperckie i doradcze.
 3. Do reprezentowania Fundacji i zaciągania zobowiązań uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

§10

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu Fundację reprezentuje Rada Fundacji bądź członek Rady Fundacji upoważniony uchwałą Rady.

§11

 1. Rada Fundacji jest niezależnym organem programowo-nadzorczym, składającym się z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów.
 2. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz przewodniczy posiedzeniom Rady.
 3. Członkowie Rady Fundacji:
  1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  2. nie mogą być Fundatorami;
  3. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
   z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  4. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

§12

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje przewodniczący Rady Fundacji bądź Fundatorzy. O posiedzeniu informuje się wszystkich członków Rady Fundacji. Dopuszcza się organizację posiedzenia Rady Fundacji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Uchwały Rady Fundacji mogą zapadać także w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).
 3. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji udostępnienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

§13

Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. nadzór nad działalnością Fundacji;
 2. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
 3. opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian Statutu Fundacji;
 4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji, sprawozdań
  z działalności Zarządu Fundacji;
 5. udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji;
 6. zatwierdzanie rocznych bądź wieloletnich planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji;
 7. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 8. kontrola nad gospodarką finansową;
 9. kontrola zgodności uchwał Zarządu ze statutem i uchylanie uchwał niezgodnych ze statutem Fundacji.

§14

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona jedynie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  w następującym przedmiocie działalności:

  1. handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47);
  2. działalności wydawniczej i poligraficznej (Wydawanie książek, PKD 58.11.Z; Wydawanie gazet, PKD 58.13.Z; Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, PKD 58.14.Z; Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, PKD 59.20.Z; Pozostała działalność wydawnicza, PKD 58.19.Z; Reprodukcja zapisanych nośników informacji, PKD 18.20.Z);
  3. doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzania, (Stosunki międzyludzkie, public relations i komunikacji (Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 70.22.Z);
  4. reklamy (Działalność agencji reklamowych, PKD 73.11.Z),
  5. działalności związanej z organizacją targów, wystaw i konferencji (Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, PKD 82.30.Z),
  6. sprzedaży detalicznej książek, gazet i artykułów piśmiennych (Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.61.Z; Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.62.Z),
  7. sprzedaży detalicznej prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, (PKD 47.91.Z),
  8. działalności edukacyjnej i szkoleń (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 85.59.B, Działalność wspomagająca edukację, PKD 85.60.Z),
  9. działalności w ramach pozaszkolnych formach edukacji; (PKD 85.5),
  10. działalności związanej z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59),
  11. działalności usługowej w zakresie informacji (PKD 63),
  12. działalności prawniczej (PKD 69.10. Z),
  13. działalności twórczej związanej z kulturą i rozrywką (PKD 90),
  14. działalności naukowej, prac badawczo-rozwojowych (Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, PKD 72.20.Z),
  15. badania rynku i opinii publicznej (Badanie rynku i opinii publicznej, PKD 73.20.Z),
  16. działalności pośredników turystycznych (PKD 79.11.B),
  17. działalności organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
  18. działalności organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z),
  19. działalności organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z),
  20. obsługi programów grantowych (Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, PKD 64.99.Z),
  21. pośredniczenia między potencjalnymi spadkodawcami, darczyńcami i podmiotami udzielającymi wszelkiego rodzaju dotacji, a podmiotami, na rzecz których świadczenia mogłyby być przekazywane, w tym pośrednictwo w wyszukiwaniu takich podmiotów (Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 88.99.Z).
 3. Z funduszu założycielskiego przeznacza się na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 1000 ( jeden tysiąc) złotych.

§15

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmują Fundatorzy.

§16

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatora lub likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy. Fundatorzy określają również szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji Fundacji. Jeśli Fundatorzy nie powołają likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
 3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Fundatorów, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

 

Roman Gembarzewski                                                                           Mariusz Kujaszewski