PREAMBUŁA

Wolność słowa jest powszechnym prawem każdego człowieka zagwarantowanym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a nie tylko przywilejem polityka czy dziennikarza. Dziennikarz korzystający z prawa do wolności wypowiedzi, tworzy wolne media, a te z kolei mają fundamentalne znaczenie dla społeczeństwa demokratycznego, bo działając w jego imieniu, tworzą IV Władzą w państwie. To media gromadzą i rozpowszechniają informacje, podają komentarze i opinie, a gdy trzeba pociągają osoby odpowiedzialne za zło, do odpowiedzialności. Media są wreszcie platformą do wysłuchiwania głosów społecznych i przekuwania ich w konkretne działania, gdyż na poziomie krajowym, regionalnym czy lokalnym, są swoistą formą organu nadzoru publicznego, działaczem i opiekunem, a także pedagogiem, artystą i współczesnym kronikarzem.

Żyjemy w czasach powszechnego natłoku medialnego, dezinformacji i wszechobecnych fake news, dlatego społeczne zapotrzebowanie na prawdziwe wiadomości jest większy dzisiaj niż kiedykolwiek wcześniej, ale niestety samofinansowanie dziennikarstwa staje się coraz trudniejsze i coraz trudniej prowadzić rzetelny i niezależny warsztat. Należy zatem wszelkimi możliwymi sposobami promować i wynagradzać tych niezależnych Wydawców, którzy wciąż inwestują w uczciwe i rzetelne wiadomości, a z drugiej strony wydać bezwzględną walkę tym, którzy opanowani przez przeróżne grupy interesu, stosują bez zahamowań nieczystą politykę informacyjną z fake news włącznie.

W związku z powyższym, w swych działaniach medialnych będziemy zawsze prowadzić obiektywny warsztat dziennikarski i realizować prawo obywatela do rzetelnej, nie zmanipulowanej informacji. W sprawach politycznych, gdzie tak często Zasada uzasadnionego interesu publicznego jest przytaczana wyłącznie dla usprawiedliwienia krzywdzących publikacji, nigdy nie zostanie przez nas wykorzystana bez sprawdzenia czy dany interes jest tylko rzekomy czy faktyczny, a ingerencja w prywatność osób wykonujących działalność publiczną, zawsze będzie czymś ostatecznym. W relacjach partnerskich przyjmujemy zasadę równości i podmiotowości.

Kierując się wartościami wskazanymi w powyższej preambule fundatorzy ustanowili fundację

„Fundacja Polski Dom Mediów”

Statut Fundacji Polski Dom Mediów

 • 1

1. Fundacja, zwana dalej „Fundacją”, działa pod nazwą „Fundacja Polski Dom Mediów”.

2. Fundacja została ustanowiona przez fundatorów:_____, zwanych dalej „Fundatorem”, oświadczeniem o ustanowieniu Fundacji, spisanym w dniu ____2021 roku przed notariuszem w Warszawie ____za rep. A nr ____

3. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 21, poz. 97), oraz postanowień niniejszego Statutu.

 • 2

1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

2. Fundacja realizuje cele statutowe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Fundacja ma prawo realizować swoje cele statutowe poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

5. Dla celów współpracy z podmiotami zagranicznymi Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy oraz znaku graficznego w wybranych językach obcych. W języku angielskim będzie to nazwa Polish Media House Foundation.

6. Ministrem właściwym dla Fundacji jest minister właściwy do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego ?.

 • 3

1. Fundacja może tworzyć oddziały, a także przystępować do spółek.

2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności.

4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, zaś cały osiągnięty dochód zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych.

6. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności społecznie użytecznej.

 • 4

Celem fundacji jest:

1. Wspieranie rozwoju niezależnej prasy lokalnej (w rozumieniu ustawy Prawo Prasowe, czyli gazet i czasopism, radia, telewizji i mediów internetowych);

2. Integracja środowisk polskich nadawców i wydawców niezależnej prasy lokalnej;

3. Podnoszenie poziomu merytorycznego polskiej prasy lokalnej;

4. Działalność na rzecz kooperacji i podejmowania wspólnych inicjatyw, mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej wydawców polskiej niezależnej prasy lokalnej;

5. Wspieranie prasy lokalnej oraz dziennikarzy w zakresie wypełniania ich podstawowych funkcji: informacyjnej, praktyczno- użytecznej, psychospołecznej, integracyjnej, kontrolnej, opiniotwórczej, kulturalnej, promowania inicjatyw lokalnych, reklamowo- ogłoszeniowej, rozrywkowej;

6. Pomoc redakcjom oraz wydawcom i nadawcom w rozwoju bazy technicznej, kolportażu, promocji prasy lokalnej oraz innych środków i mediów komunikacji społeczności lokalnych;

7. Promowanie zachowań zgodnych z etyką dziennikarską;

8. Propagowanie europejskich standardów przestrzegania praw człowieka;

9. Angażowanie społeczności lokalnych do udziału w upowszechnianiu dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

10. Działalność naukowa, oświatowa, kulturalna;

11. Wspieranie rozwoju świadomości ekologicznej i związanej z ochroną środowiska w kraju i za granicą ze szczególnym uwzględnieniem w tym procesie roli prasy lokalnej;

12. Inicjowanie współpracy różnych środowisk w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, przestrzegania bezpieczeństwa i zapobiegania zagrożeniom;

13. Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w następujących obszarach:

a. zdrowie publiczne,

b. promocja zatrudnienia i aktywizacja osób pozostających bez pracy,

c. kultura fizyczna i sport.

d. promocja regionów,

e. upowszechnianie praw konsumenta,

f. ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

g. turystyka, rozwój regionalny i lokalny,

h. promocja kształcenia ustawicznego,

i. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego,

j. wiedza o współczesnych mediach i edukacja medialna,

14. Wspieranie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

15. Ochrona interesów prawnych niezależnej prasy lokalnej, w tym podejmowanie inicjatyw w zakresie regulacji prawnych dotyczących mediów i kultury

16. Ochrona interesów prawnych osób, których dobra osobiste zostały naruszone publikacjami prasowymi;

 • 5

Fundacja realizuje cele statutowe przez:

1. Opracowywanie i wydawanie m.in. książek, gazet, czasopism, nagrań, programów komputerowych oraz innych działań pozwalających na realizacje celów Fundacji;

2. Organizowanie porad prawnych i zastępstwa procesowego dla prasy lokalnej, udział w rozprawach sądowych, w szczególności rozprawach o ochronę dóbr osobistych naruszonych publikacjami prasowymi, popularyzowanie wiedzy prawnej na ten temat;

3. Działalność związaną z doradztwem w zakresie: informatyki, technologii komputerowych, portali internetowych, a także w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, organizacji i zarządzania prasą lokalną;

4. Organizację festiwali, przeglądów i konkursów, targów, wystaw, konferencji i kongresów;

5. Prowadzenie pozaszkolnej edukacji w zakresie: sportu, rekreacji, edukacji artystycznej, literackiej;

6. Prowadzenie i ochronę ośrodków kultury, bibliotek, muzeów;

7. Prowadzenie, finansowanie i wspieranie badań naukowych i prac zwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;

8. Współpracę z przedstawicielami administracji państwowej, w tym szczególnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajową Radą Radiofonii i Telewizji oraz innymi organizacjami o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia;

9. Współpracę z lokalnymi samorządami i instytucjami centralnymi, szczególnie w zakresie edukacji, zwalczania patologii społecznych, promocji tradycji i kultury, ochrony środowiska oraz członkostwem Polski w Unii Europejskiej;

10. Angażowanie za wynagrodzeniem do działalności Fundacji, w szczególności do działalności gospodarczej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

11. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

12. Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

 • 6

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatorów w kwocie 2000 złotych (dwa tysiące złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

1) funduszu założycielskiego;

2) darowizn, spadków, dotacji i subwencji;

3) uzyskanych dochodów z majątku fundacji;

4) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;

5) prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.

3. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”;

2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji;

4) zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

 • 7

1. Organami Fundacji są:

1) Zarząd

2) Rada Fundacji

3) Fundatorzy

2. Do kompetencji Fundatorów należy:

1) powołanie pierwszego składu Rady Fundacji,

2) wyrażanie zgody na tworzenie, przekształcanie lub znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;

3) podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją oraz
w sprawie likwidacji Fundacji.

 • 8

1. Zarząd Fundacji składa się z nie mniej niż 2 członków w tym prezesa zarzadu . Kadencja Zarządu Fundacji trwa 5 lat.

2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołują i odwołują Fundatorzy, na podstawie wspólnego oświadczenia złożonego na piśmie. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. Członkami Zarządu mogą być Fundatorzy.

4. Na pierwszych członków Zarządu powołuje się Fundatorów w osobach _____________

 • 9

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji

2. Do zadań Zarządu należy:

1) uchwalanie rocznych bądź wieloletnich planów finansowych;

2) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

4) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

5) dbanie o realizację celów statutowych Fundacji;

6) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;

7) przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji i dotacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, przy obecności co najmniej dwóch członków zarządu – zwykłą większością głosów. W przypadku zarządu dwuosobowego wymagana jest jednomyślność.

4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

5. Do reprezentowania Fundacji i zaciągania zobowiązań uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie, z zastrzeżeniem, że do zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji powyżej 20.000,00 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu z jednym Członkiem Zarządu.

 • 10

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu Fundację reprezentuje Rada Fundacji bądź członek Rady Fundacji upoważniony uchwałą Rady.

 • 11

1. Rada Fundacji jest organem programowo nadzorczym i składa się z co najmniej trzech członków. Pierwszy skład Rady Fundacji powołują Fundatorzy , zaś kolejny skład Rady Fundacji wybierany jest przez samą Radę Fundacji, Rada Fundacji decyduje także o odwołaniu jej członków.

2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

3. Członkowie Rady Fundacji:

1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

2) nie mogą być Fundatorami;

3) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

4) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

 • 12

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Zebrania Rady Fundacji zwołuje przewodniczący Rady Fundacji bądź Fundatorzy.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Rady Fundacji . W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lat.

 • 13

Do zadań Rady Fundacji należy:

1) nadzór nad działalnością Fundacji;

2) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;

3) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Fundacji.

4) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji, sprawozdań
z działalności Zarządu Fundacji;

5) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji;

6) zatwierdzanie rocznych bądź wieloletnich planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji;

 • 14

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności społecznie użytecznej.

2. Działalność gospodarcza może być prowadzona jedynie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
w następującym przedmiocie działalności:

1) PKD 47 handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;

2) PKD 58 działalność wydawnicza;

3) PKD 59.1 działalność związana z filmami , nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

4) PKD 63 działalność usługowa w zakresie informacji

5) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

6) PKD 73.1 reklama;

7) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

8) PKD 79.12.Z działalność organizatorów turystyki;

9) PKD 85.5 Pozaszkolne formy edukacji;

10) PKD 90 działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką.

11) PKD 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

12) PKD 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych

3. Z funduszu założycielskiego przeznacza się na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 1000 ( jeden tysiąc) złotych.

4. Wszelkie dochody uzyskane z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.

 • 15

1. Decyzję w sprawie zmiany Statutu Fundacji, w tym w szczególności w sprawie zmiany celów statutowych Fundacji, podejmuje Rada Fundacji na wspólny wniosek Fundatorów.

2. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wspólny wniosek Fundatorów.

 • 16

1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.