Celem fundacji jest:

 1. Wspieranie rozwoju niezależnej prasy lokalnej (w rozumieniu ustawy Prawo Prasowe, czyli gazet i czasopism, radia, telewizji i mediów internetowych);
 2. Integracja środowisk polskich nadawców i wydawców niezależnej prasy lokalnej;
 3. Podnoszenie poziomu merytorycznego polskiej prasy lokalnej;
 4. Działalność na rzecz kooperacji i podejmowania wspólnych inicjatyw, mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej wydawców polskiej niezależnej prasy lokalnej;
 5. Wspieranie prasy lokalnej oraz dziennikarzy w zakresie wypełniania ich podstawowych funkcji: informacyjnej, praktyczno- użytecznej, psychospołecznej, integracyjnej, kontrolnej, opiniotwórczej, kulturalnej, promowania inicjatyw lokalnych, reklamowo- ogłoszeniowej, rozrywkowej;
 6. Pomoc redakcjom oraz wydawcom i nadawcom w rozwoju bazy technicznej, kolportażu, promocji prasy lokalnej oraz innych środków i mediów komunikacji społeczności lokalnych;
 7. Promowanie zachowań zgodnych z etyką dziennikarską;
 8. Propagowanie europejskich standardów przestrzegania praw człowieka;
 9. Angażowanie społeczności lokalnych do udziału w upowszechnianiu dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 10. Działalność naukowa, oświatowa, kulturalna;
 11. Wspieranie rozwoju świadomości ekologicznej i związanej z ochroną środowiska w kraju i za granicą ze szczególnym uwzględnieniem w tym procesie roli prasy lokalnej;
 12. Inicjowanie współpracy różnych środowisk w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, przestrzegania bezpieczeństwa i zapobiegania zagrożeniom;
 13. Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w następujących obszarach:
  • zdrowie publiczne,
  • promocja zatrudnienia i aktywizacja osób pozostających bez pracy,
  • kultura fizyczna i sport.
  • promocja regionów,
  • upowszechnianie praw konsumenta,
  • ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
  • turystyka, rozwój regionalny i lokalny,
  • promocja kształcenia ustawicznego,
  • kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego,
  • wiedza o współczesnych mediach i edukacja medialna,
 14. Wspieranie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 15. Ochrona interesów prawnych niezależnej prasy lokalnej, w tym podejmowanie inicjatyw w zakresie regulacji prawnych dotyczących mediów i kultury
 16. Ochrona interesów prawnych osób, których dobra osobiste zostały naruszone publikacjami prasowymi;